Urząd Gminy w Obszy

Gmina Obsza - odwiedź jej ObszaR
2015-11-23
UWAGA! 
Ze względu na chorobę jednego z aktorów spektakl POLARNA PRZYGODA zostaje przełożony na 07.12.2015, na godz. 11:00


Aktualny plakat:

 
 
2015-11-19

 

Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert


Wójt Gminy w Obszy informuje, że w dniu 19 listopada 2015 r. Gminny Klub Sportowy Błękitni Obsza złożył wniosek o dofinansowanie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pod nazwą „ Założenie i szkolenie drużyny piłki nożnej Juniorów GKS Błękitni Obsza rocznik 1997 i młodsi”, które realizowane będzie w okresie od 27.11.2015r. do 31.12.2015r. na terenie gminy Obsza.

 

W trybie art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) Gmina Obsza zamierza zlecić
ww. organizacji realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy Błękitni Obsza spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a Wójt Gminy Obsza stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego Wójt Gminy Obsza zgodnie z art. 19 a, ust. 3 informuje, że do dnia 26 listopada 2015 r. można zgłaszać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy
w Obszy, 23-413 Obsza uwagi dotyczące złożonej oferty.
Po upływie wyżej wymienionego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag Wójt Gminy Obsza niezwłocznie zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania z Gminnym Klubem Sportowym Błękitni Obsza.

 
Oferta została zamieszczona:

·       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obszy

·       na stronie internetowej gminy www.obsza.pl

·       na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obszy

2015-11-12
11 listopada cała Polska  świętowała rocznicę odzyskania niepodległości. Podobnie było w Gminie Obsza. 

2015-11-10

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

 W dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Obsza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

W wyniku konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi, wnioski ani propozycje.

Projekt Programu zostanie przedstawiony Radzie Gminy.

2015-10-21


Informacja

 

 

Na podstawie §1 uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Obsza z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Obsza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2016 roku.

 

 

 

Konsultacje trwają do 3 listopada 2015 r.

 

Konsultacje przeprowadzane są w formie pisemnej – przesyła się organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mającym siedzibę
i działającym na terenie gminy Obsza projekt Programu z podaniem terminu otrzymania opinii i uwag
.

W ząłączniku:
1. Projekt uchwały
2. Projekt programu współpracy

 

 


2015-10-16

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o nowej ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego. Pożyczki udzielane są ze środków przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją projektu "Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej"
w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

W ramach produktu istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oferujemy niskooprocentowane pożyczki (0,88% w skali roku) od 10 000 zł do 100 000 zł na maksymalny okres 60 miesięcy.  

Dzięki wsparciu w postaci preferowanej pożyczki możliwe jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa lubelskiego przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa lubelskiego.

Przykładowe przedsięwzięcia mogące być przedmiotem pożyczki to:

·        zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych,

·        zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, itp.,

·        zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

·        finansowanie majątku obrotowego tj. zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego,

Podstawową barierę rozwoju przedsiębiorstw jest brak kapitału oraz niska stabilność finansowa. Oferta pożyczek na preferencyjnych warunkach otwiera przedsiębiorcom okazję do uruchomienia inwestycji, które mogą dać realną szansę na wzrost przedsiębiorczości lokalnej oraz spadek bezrobocia w regionie.

 

Pełna dokumentacja dostępna na stronie:

http://www.oic.lublin.pl/pozyczka-globalna_6,236.html

 

Zapraszamy do kontaktu:

Sylwia Grzelak

Tel. 081 710 46 41, sylwia.grzelak@oic.lublin.pl

Ewelina Sobczyk

Tel. 081 710 46 34, ewelina.sobczyk@oic.lublin.pl


2015-10-142015-09-18

 

Wójt Gminy Obsza informuje wszystkich rolników, iż od poniedziałku 
21 września 2015 roku
 będą do odebrania protokoły szacowania strat w gospodarstwach spowodowanych suszą. Wszystkich zainteresowanych prosi się o zgłaszanie i odbiór w pokoju nr 7.

 

Dodatkowo informuje się ze odebrane protokoły te należy złożyć z wypełnionym wnioskiem do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biłgoraju w nieprzekraczalnym terminie do
30 września br.
 
2015-09-16

2015-09-08
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Dożynek Gminno-Prafialnych, które odbyły sie w niedzielę, 6 września w Babicach.  Autorem zdjęć jest Pan Andrzej Danaj z Obszy.  
2015-09-02
Wójt Gminy Obsza informuje wszystkich rolników, iż w związku ze stratami w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę istnieje możliwość składania oświadczeń o stratach powstałych w plonie roślin. Do oświadczenia należy dołączyć kserokopię wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2015 r. Oświadczenia dostępne są w Urzędzie Gminy pokój nr 6 i 7 lub na stronie http://ugobsza.bip.lubelskie.pl/. Dokumenty będą przyjmowane od poniedziałku 07.09.2015 r do piątku 11.09.2015 r (włącznie) ww. pokojach.
Wzór oświadczenia
 
2015-08-10
 Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wczorajszego pikniku.
2015-07-29

I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Obsza informuje producentów rolnych, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej należy składać
w terminie od 3 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2015 r.

/faktury za okres od 1 lutego 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r./.

  

Wzór wniosku udostępniony jest na stronie:

 

www.obsza.pl w zakładce dla mieszkańców-pliki do pobrania.

2015-07-21
 Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z XXX Spotkań z Kulturą. 
2015-07-10
W niedzielę 19 lipca odbedą się XXX SPOTKANIA Z KULTURĄ. Początek imprezy o godz 14:00. Zapraszamy!

2015-07-07

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza do udziału w projekcie
Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie

·       Prowadzisz lub zamierzasz prowadzić stowarzyszenie lub fundację?

·       Chcesz pozyskać pieniądze na działania społeczne?

·       Potrzebujesz wsparcia lub pomocy prawnej w zarejestrowaniu lub prowadzeniu swojej organizacji?

·       Chcesz mieć dobrze opracowane wzory umów, formularzy, informacje o konkursach?

·       Chcesz uzyskać dostęp do bazy projektów, które wygrały w konkursach dotacyjnych?

2015-07-02
 

Chcesz uzyskać status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo wejdź na poniższy link i zapoznaj się z akcją naboru podmiotów mogących uzyskać ten status.

 

 

Termin naboru mija 15 lipca 2015 r.

 

Status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom może uzyskać każdy podmiot spełniający warunki określone regulaminem z każdej gminy powiatu biłgorajskiego. Do podmiotów tych zaliczymy:

 

1.   OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe).

2.   ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe.

3.   OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary). 

4.   CENTRA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ.

5.   POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego).

 

http://greenvelo.pl/pl/aktualnosci/159,zaproszenie-do-udzialu-w-systemie-rekomendacji-miejsc-przyjaznych-rowerzystom-na-wschodnim-szlaku-rowerowym-green-velo.html

2015-06-29

W miniony weekend Kazimierz Dolny n. Wisłą był „polską stolicą” muzyki ludowej. Odbywał się tam 49 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. O nagrody i wyróżnienia ubiegało się 118 podmiotów artystycznych występujących w sześciu kategoriach - solistów śpiewaków, grup Duży-Mały, zespołów śpiewaków, kapel ludowych, instrumentalistów oraz wykonawców w kategorii Folklor-Kontynuacja. Nie mogło zabraknąć tam przedstawicieli naszego Ośrodka Kultury, którzy wcześniej wygrali eliminacje powiatowe i wojewódzkie. 
2015-06-22
 Od niedawna Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Obszy prowadzi swoją stronę na protalu społeczniosciowym Facebook. Osoby zainteresowane bieżącą działalnością GOKiO mogą tam sprawdzić aktualności, obejrzec zdjęcia i nagrania z wystepów i pozyskać wiele potrzebnych informacji. 

Zapraszamy do polubienia strony GOKiO która jest dostępna pod tym linkiem. 
2015-06-11
 UWAGA!!!

W najbliższym czasie zajęcia taneczne w Gminnym ośrodku Kultury i Oświaty w Obszy nie będą się odbywały. Będziemy informować gdy coś się zmieni i będziemy mogli ruszyć z zajęciami pełną parą.
2015-06-08
 W imieniu organizatorów zapraszamy w niedzielę do Gromady k. Biłgoraja. Odbędzie sie tam fetiwal "Biłgorajska Nuta", podczas którego oprócz ciekawych koncertów i pokazów przygotowane będą stoiska z daniami regionalnymi. Ze swoimi potrawami zaprezentują sie m. in. KGW "Wolanki" z Woli Obszańskiej. 
2015-06-02
  Niedziela, 31 maja była bardzo pracowitym dniem dla grup artystycznych związanych Gminnym Ośrodkiem Kultury i Oświaty. W sumie jednego dnia można było usłyszeć naszych artystów w czterech róznych miejscach województwa lubelskiego.
2015-05-26
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z możliwości
otrzymania bezpłatnego podręcznika do nauki języka angielskiego.
Akcja trwa do 31 maja 2015 r.
2015-05-25
 W poniedziałek, 25 maja ruszają już zajęcia taneczne dla dzieci, które miały rozpocząć się w ubiegłym tygodniu lecz nie było to możliwe z przyczyn niezależnych od organizatora. Wszystkie zapisane dzieci prosimy o przybycie do GOKu według ustalonego wcześniej grafika. 

 

2015-05-19
 UWAGA!!!

Z powodu choroby instruktora zajęcia taneczne, które miały odbyć się w tym tygodniu zostają odwołane!
2015-05-18
W niedzielę, w ramach projektu "Zasmakuj w Tradycji" organizowanego przez Lokalną Grupę Działania ,,Ziemia Biłgorajska" i samorządy powiatu biłgorajskiego (w tym nasz GOK) po raz czwarty odbyły się warsztaty kulinarne. 
2015-05-13
 Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęc rytmiczno-tanecznych ustalony wczoraj na spotkaniu organizacyjnym. Zajęcia ruszają od najbliższego poniedziałku 18 maja. 

1. Dzieci w wieku przedszkolnym - wtorek 17:30 - 18:30
2. Klasa I - III S.P. - poniedziałek, środa 17:30 - 19:00
3. Klasa IV-VI S.P. - wtorek, czwartek 18:30 - 20:00
4. Gimnazjum - poniedziałek, środa 19:00 - 20:30
2015-05-04
 3-go maja w Gminie Obsza miały miejsce uroczystości obchodów 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja połączone z gminnym świętem strażaka. W tym roku uroczystości odbyły się w Dorbozach. 2015-04-29
 


ZARZĄD OCHOTNICZYCH STRAŻY PIOŻARNYCH W DORBOZACH zaprasza na uroczystość DNIA STRAŻAKA,  która odbędzie się dnia 3 maja 2015r.
2015-04-28
 W Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Obszy planowane jest zorganizowanie zajęć rytmiczno-tanecznych dla dzieci w wieku od 4 lat wzwyż. Zajęcia odbywać się będą pod warunkiem utworzenia stałej grupy składającej się z minimum 15 osób. Rodzice, którzy chcieliby zapisać swoje dzieci na tego typu zajęcia prosimy o kontakt z GOKiO w Obszy osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30) lub telefonicznie (84 6891002 w. 46).
2015-04-20
 W niedzielę, 19 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy odbyły się Eliminacje Powiatowe do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Ludowych i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym. Na obszańskiej scenie zaprezentowały się zespoły, które walczyły o nominację do występu w eliminacjach wojewódzkich, które odbęda się 31 maja w Lublinie. 
2015-04-15


W niedzielę, 19 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy odbędą się eliminacje powiatu biłgorajskiego do 49 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który odbędzie się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 
2015-03-25Bajkowe Przedszkole w Gminie Obsza informuje, że od poniedziałku, (30 marca) przyjmowane będą zapisy dzieci na zajęcia przedszkolne w roku szkolnym 2015/2016.  


2015-03-18

KURS   KOMBAJNISTY

 

Szkoła Jazdy Radymno w dniu 21 marca 2015 r.
/ sobota / o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Obszy organizuje kurs dla kombajnistów.

Bliższe informacje pod nr tel.  606972858.


2015-03-02

Dotyczy: fałszywych pism informujących o zmianie konta  PGE Dystrybucja S.A. za świadczenie usługi dostaw energii elektrycznej


2015-02-27

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do odwiedzenia VIII edycji Targów Rolniczych AGRO-PARK 2015, które odbędą się w dniach 7-8 marca 2015 roku na terenie Centrum Targowo-Wystawienniczego Targów Lublin S.A. w Lublinie przy ul. Dworcowej 11. Podczas wydarzenia zaplanowaliśmy profesjonalne szkolenie, tj. „Skuteczna likwidacja szkód łowieckich. Czego wymagać od kół łowieckich?”, które poprowadzi Pan Roman Włodarz oraz wykład Grzegorza Ignaczewskiego pt. Inwestycje w gospodarstwach”. W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej dołączamy plakat Targów Rolniczych Agro-Park 2015 i tym samym prosimy o zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej. Więcej szczegółów na stronie www.agro-park.pl
                                                            Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję targów: 7 – 8 marca 2015 r. 


2015-02-27
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 2-13 marca 2015 r. ogłaszamy nabór wniosków na realizację zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych dla najuboższych mieszkańców w roku 2015 r.  czytaj tutaj...

Do pobrania:
1. Regulamin dofinansowania nowych pokryć dachowych
2. Załącznik nr 1 do regulaminu - Wniosek

2015-02-13
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań poblicznych na terenie Gminy Obsza w 2015 r.


2015-02-11

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Obszy zawiadamia mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć zakupu i montażu kolektorów słonecznych, że w dniach od 16.02.2015 r. do 19.02.2015 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy będą sporządzane wstępne ankiety i podpisywane umowy użyczenia z właścicielami budynków mieszkalnych na „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Obsza”

W celu podpisania umowy należy przygotować następujące dokumenty:

1.     Dowód osobisty

2.     Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego

3.     Nr działki budowlanej, na której znajduje się budynek mieszkalny

4.  Kserokopię akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej/aktualny wypis z rejestru gruntów/wypis z ewidencji budynków lub inny równoważny dokument ( nie starszy niż 3 miesiące)

Do pobrania:
  1. 1. Ankieta
  2. 2. Umowa Użyczenia

2015-02-11

Spotkaj się z administracją i e-urzędem

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie z okazji jubileuszu 95-lecia Urzędu
21 lutego 2015 r. (sobota), godz. 11.00 – 15.30
Miejsce: budynek Urzędu przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie
 
DOSTĘP DO e-USŁUG
Możliwość bezpłatnego uzyskania:
- profilu zaufanego na platformie ePUAP,
- konta na ZUS PUE, - konta ZIP NFZ.
 
ZWIEDZANIE URZĘDU
W ramach zwiedzania m.in. wizyty w gabinecie Wojewody Lubelskiego, Sali Kolumnowej i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
Ponadto prezentacja odznaczeń, materiałów archiwalnych Urzędu oraz sprzętu i uzbrojenia Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej.
 
KONCERTY
Katarzyna Sawczuk wicelaureatka The Voice of Poland, Archiwum, Zawierucha
 
SATYRYCZNA ZABAWA „NA ŚCIEŻCE BIUROKRACJI” W gabinetach z różnych okresów historii będzie można spotkać urzędników, którzy czasami uprzejmie a niekiedy nieco złośliwie pomogą poznać tajniki biurokracji. Uczestnicy zabawy otrzymają nagrody i certyfikaty.
 
PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA I UPOMINKI Uczestnicy Dnia Otwartego będą mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, które otrzymają na płytach CD. Poza tym upominki i inne niespodzianki. W ramach Dnia Otwartego Urzędu czynny będzie Oddział ds. paszportów przy ul. Północnej 3 w Lublinie.

2015-01-27

I N F O R M A C J A  

 

Wójt Gminy Obsza informuje producentów rolnych, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej należy składać
w terminie od 2 lutego do dnia 27 lutego 2015 r.

 

/faktury za okres od 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r./.

                                       Wzór wniosku udostępniony w zakładce dla mieszkańców-pliki do pobrania.


2015-01-27

Wójt Gminy Obsza


przypomina , że w każdy piątek w godzinach od 8.00 do 15.00 otwarty jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Gminnym Wysypisku Śmieci w Woli Obszańskiej. Przyjmowane tam są odpady segregowane: papier, metale, zużyte baterie i akumulatory, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony i popiół. Ponadto informuje, iż obiekt ten od bieżącego roku jest monitorowany całodobowo. Samowolne wyrzucenie śmieci, bądź niszczenie mienia grozi karą grzywny i pokryciem kosztów związanych z uprzątnięciem, bądź naprawą zniszczonego mienia.

 

 

        Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 7, bądź też pod numerem telefonu
84 6891002 wew. 37.


2015-01-27
                                                    I N F O R M A C J A

        Wójt Gminy Obsza informuje wszystkich mieszkańców gminy o konieczności  umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek ten dotyczy wszystkich nieruchomości, wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. i z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. Za brak oznakowania budynku grozi kara pieniężna. Ponadto brak takiego oznakowania może być dużą przeszkodą w dotarciu na czas np. pogotowia czy policji.                               

        Prosimy o niezwłoczne uzupełnienie brakujących numerów


2015-01-26

Trwa jeszcze czas, w którym w polskiej tradycji śpiewa się kolędy. W gminie Obsza od kilku lat organizowane są dwa przeglądy kolęd, podczas których starsi i młodsi mają okazję zaprezentować się gminnej publiczności i zaśpiewać bożonarodzeniowe utwory.  

2015-01-15

Skorzystaj z pomocy
Urzędu Skarbowego w Biłgoraju i złóż e-PIT.

Od 15 stycznia 2015 roku uruchomione zostało w Sali Obsługi Interesanta w tut. urzędzie stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, w celu złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną. Stanowisko to czynne jest codziennie w godzinach pracy urzędu.

Osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy rozliczenia, mogą liczyć na fachową pomoc pracownika urzędu, który bezpłatnie pomoże w wypełnieniu obowiązku rocznego rozliczenia(PIT-37).

W tym celu należy zgłosić się do urzędu z następującymi dokumentami:

numer pesel

informacje o uzyskanych dochodach w 2014 roku (PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A, PIT-8C),

w przypadku korzystania z ulg podatkowych:

ulga na dzieci: pesel dziecka/dzieci

inne ulgi: wyliczona kwota ulgi podlegająca odliczeniu

w przypadku przekazania 1% podatku na rzecz opp: numer KRS organizacji.

Wysyłając zeznanie podatkowe przez Internet, możesz liczyć na szybszy zwrot nadpłaty podatku. 

Zapraszamy do skorzystania z tej formy rozliczenia.

2015-01-12

Urząd   Stanu   Cywilnego  w  Obszy  niniejszym  informuje  że  w  dniu  11 stycznia 2014 r.  odbyły  się  uroczystości  50 – lecia  pożycia  małżeńskiego  niżej  wymienionych   par  małżeńskich  z  terenu  gminy  Obsza :

                             1. Władysław i Bronisława DAŃKÓW zam. Zamch 60  gm. Obsza

                             2. Eugeniusz i Józefa GRZYB zam. Olchowiec 76  gm. Obsza

                             3. Jan i Maria Danuta GRZYB zam. Olchowiec  nr  45  gm. Obsza

                             4.  Zbigniew i Eugenia HUBA zam. Babice 127  gm.  Obsza

                             5.  Jan i Janina NIEŚCIOR zam. Zamch  nr 126  gm. Obsza

                              6.  Stanisław i Janina OSUCH  zam. Babice  nr 205 gm. Obsza

                              7.  Tadeusz i Irena POSTRZECH zam. Wola Obszańska 163 gm. Obsza

                              8.  Bronisław i Katarzyna RAJTER zam. Zamch 175  gm.  Obsza

                              9. Tadeusz i Krystyna Anna SZPOPNAR zam. Zamch 217 gm. Obsza

                           

                  Uroczystość  rozpoczęła  się  Mszą  Świętą   w  Kościele  Parafialnym   p.w.  NMP  w  Obszy  ,  którą  celebrował   Proboszcz  parafii  Obsza  ks. Paweł Piotr SOCHACKI w asyście wikariusza Łukasza KOLASA i proboszcza parafii p.w. św. w Zamchu  ks. Henryka POKORA

                         Spotkanie  okolicznościowe  odbyło  się  w  Karczmie  Roztocze w  Obszy.  Medale  za  długoletnie  pożycie  małżeńskie  przyznane  przez  Prezydenta  RP,   pamiątkowe  dokumenty ,  dyplomy , prezenty  i  kwiaty  dla  jubilatów  wręczali: Pan Andrzej PLACEK –Wójt Gminy Obsza , Pan  Grzegorz WRÓBEL – sekretarz gminy, Pan Stanisław SIENIWASKI  -  Przewodniczący  Rady  Gminy  w Obszy  ,  Pan Tadeusz  TIARA  - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ,   oraz Pani Irena MOCIOCH – insp .ds. ewiden. ludności w UG  Obsza. 

                        Bardzo  proszę  o  umieszczenie  powyższego  tekstu  w lokalnej prasie.  W załączeniu przesyłam dokumentację fotograficzną  z  w/w uroczystości.

 

                                                                       Z  poważaniem

                                                                                                                          KIEROWNIK

                                                                                                                   Urzędu  Stanu  Cywilnego

                                                                                                                           Tadeusz  Tiara


2015-01-12
 W najbliższym czasie w gminie Obsza odbędą się coroczne koncerty kolęd, podczas których zaprezentują się różne pokolenia miejscowych artystów, którzy grą i śpiewem kultywować będą bożonarodzeniowe tradycje bliskie naszej społeczności.  


2014-12-22
 
2014-12-22

 W dniach od 10 grudnia 2014r. do 17 grudnia 2014r. roku zostały przeprowadzone konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Obsza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

2014-12-10
 Na podstawie §1 uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Obsza z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Obsza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2015 roku.

 

2014-12-08
 W niedzielne popołudnie, 7 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się przedstawienie mikołajkowe. Licznie zgromadzone dzieci wraz z rodzicami obejrzały przedstawienie o Bałwanku Tico i złej królowej.  2014-12-04
 Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Obszy serdecznie zaprasza wszystkie dzieci i rodziców na spotkanie mikołajkowe, które odbędzie się w niedzielę, 7 grudnia o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy.2014-11-26

W niedzielne popołudnie, 23 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Obszy odbyła się II edycja warsztatów kulinarnych „Zasmakuj w Tradycji” realizowanych w ramach projektu prowadzonego przez trzy lokalne grupy działania z powiatów biłgorajskiego, kraśnickiego i lubelskiego. Pierwsza edycja warsztatów miała na celu prezentowanie kuchni tradycyjnej. W drugiej edycji postawiono nacisk na gotowanie nowoczesne, które zaprezentowali profesjonalni kucharze.  
2014-11-21
 Można stwierdzić, że Obsza stała się ostatnio bardzo rozśpiewaną gminą. Od pewnego czasu nasi młodzi muzycy z sukcesami prezentują się na różnego rodzaju festiwalach i konkursach. Poniżej piszemy o ostatnim konkursie wokalnym, w którym można było usłyszeć nasze wokalistki.  
2014-11-18
         


W niedzielne popołudnie, 23 listopada o godzinie 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Obszy odbędą się warsztaty kulinarne. Warsztaty te są kolejną edycją projektu "Zasmakuj w tradycji" realizowanym przez Lokalne Grupy Działania z powiatów biłgorajskiego, kraśnickiego i lubelskiego we współpracy z gminnymi ośrodkami kultury. 
2014-11-13

W piątek, 7 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju odbył się XIX Festiwal Pieśni Patriotycznej i Legionowej, w którym wystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu biłgorajskiego i nie tylko. Każdy z uczestników musiał wykonać dwa utwory o tematyce patriotycznej.  
2014-11-06
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z gminnych obchodów 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2014-11-03
 Niedawno informowaliśmy o tym, że uczennica VI klasy szkoły podstawowej w Obszy, Karolina Pawłuszkiewicz została wybrana do reprezentowania naszej gminy w konkursie „Wygraj Szansę” organizowanym od kilku lat przez agencię telewizyjno-estradową TV-MEDIA. Konkurs ten odbył się 29 października w Miejskim Ośrdoku Kultury w Jarosławiu.  
2014-10-28
 
        

Od marca bieżącego roku w naszym powiecie odbywała się seria warsztatów kulinarnych ph. „Zasmakuj w Tradycji”. Miały one na celu utrwalenie i promocję tradycyjnych produktów kulinarnych Lubelszczyzny. Podczas każdego ze spotkań TVP lublin rejestrowała materiał filmowy emitowany później w telewizji. A na zakończenie projektu LGD "Ziemia biłgorajska” - jeden z jego głównych organizatorów zorganizował pokazy kulinarne prowadzone przez Panią Bożenę Dykiel. 
2014-10-27
W dniach od 6 października 2014r. do 17 października 2014r. roku zostały przeprowadzone konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Obsza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
2014-10-08
 Zawiadamia się mieszkańców gminy Obsza,  że Biuro Powiatowe ARiMR w Biłgoraju od dnia 07 października 2014r. do 15 października 2014r. przyjmuje Wnioski o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie rolnikowi, który w 2014 roku był producentem owoców porzeczki czarnej lub  owoców wiśni.
2014-10-06
 Gmina Obsza, została zaproszona do udziału w konkursie WYGRAJ SZANSĘ skierowanym do uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży w wieku do 14 lat. Konkurs organizowany przez Agencję Telewizyjno-Estradową TV Media z Łodzi ma na celu m.in. promowanie polskiej twórczości artystycznej oraz odkrywanie talentów dzieci i młodzieży zwałaszcza z ośrodków wiejskich i małych miast.  
2014-10-06

Informacja

 

Na podstawie §1 uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Obsza z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Obsza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2015 roku.


2014-09-08
 Sołtys miesjcowości Obsza, pan Marian Bednarz powołując sie na pisma od Głównego Lekarza Weterynarii informuje o obowiązku powiadamiania powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa. 
2014-09-01
 Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Gminnego Święta Plonów, które odbyło się w niedzielę, 31 sierpnia w Zamchu. Więcej informacji wkrótce
2014-08-29

Już w najbliższy poniedziałek, 1-go września rozpoczyna się nowy rok szkolny w szkołach i przedszkolach. Informujemy, że w "Bajkowym Przedszkolu w gminie Obsza" od pierwszego dnia roku szkolnego pełną parą prowadzone będą zajęcia w godzinach od 7:00 do 16:00. 
2014-08-25
W niedzielę 24 sierpnia w Aleksandrowie odbyły się Dożynki Powiatu Biłgorajskiego. Mimo niesprzyjającej pogody licznie zebrani mieszkańcy Aleksandrowa wraz z przedstawicielami każdej z gmin powiatu dziękowali Bogu i ludziom za zebrane plony. Gmina Obsza reprezentowana była przez członkinie KGW, młodzież, starostów dożynek gminnych oraz przedstawicieli władz samorządowych. 
2014-08-13

W niedzielę, 10 sierpnia na placu przy kościele parafialnym w Obszy odbył się piknik parafialny p.h. Obszańskie Anioły. Pomysłodawcą i głównym organizatorem przedsięwzięcia był ksiądz Łukasz Kolasa. Podczas pikniku można było skorzystać z wielu atrakcji duchowych jak i bardziej świeckich.


2014-08-04
 W ostatni dzień lipca w Bajkowym Przedszkolu w Gminie Obsza odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Młodzi wychowankowie punktu przedszkolnego utworzonego dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przygotowali akademię, podczas której dziękowali nauczycielom za wspaniałe chwile spędzone w przedszkolu. Było wesoło i radośnie, ale podczas pożegnań z najstarszymi przedszkolakami nie obyło się bez wzruszeń i chwil zadumania. Po akademii i krótkim wystąpieniu pani dyrektor Marii Szkoda, każdy z przedszkolaków otrzymał pamiątkowy dyplom i książeczkę. 
2014-08-01
 
Wójt Gminy Obsza

informuje producentów rolnych, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II turze należy składać w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Obszy pokój nr 7.
Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur za okres
od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.
2014-07-29
 
2014-07-23

W ramach prowadzonych działań na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi informuje, że 238 z 508 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkujących gminę Obsza wykonało w ciągu 2  ostatnich lat profilaktyczną mammografię (co stanowi 47,32%). 
2014-07-21

W minioną niedzielę, 20 lipca, odbyły się Spotkania z Kulturą. Impreza na granicy województw  lubelskiego i podkarpackiego jest wydarzeniem, podczas której co roku spotykają się licznie zgromadzeni mieszkańcy gmin Obsza, Stary Dzików i nie tylko. Niedzielne Spotkania z Kulturą organizowane wspólnie przez Gminne Ośrodki Kultury z Obszy i Starego Dzikowa były już XXIX edycją tej imprezy. 

2014-07-08
 W ubiegłą niedzielę tj. 06.07.2014 na stadionie GKS Błękitnych Obsza odbył sięTurniej o Puchar Wójta Gminy Obsza. Zmagania podjęło 4 miejscowości z gminy, a mianowicie: Obsza, Babice, Zamch oraz Wola Obszańska. Rozgrywki toczyły się systemem każdy z każdym, mecze trwały 2x20 minut. Poniżej przedstawiamy klasyfikację końcową turnieju:
2014-07-01

W miniony weekend w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą odbył się 48 Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Impreza ta co roku cieszy się dużą popularnością wśród uczestników oraz publiczności, która licznie przyjeżdża do Kazimierza by słuchać dawnej muzyki i bawić się wraz z twórcami ludowymi. W tym roku na naszą gminę reprezentował zespół śpiewaczy ”Dorbozianki” z Dorboz, które pomyślnie przeszły eliminacje powiatowe i wojewódzkie, o czym pisaliśmy wcześniej.
2014-06-24
W minioną niedzielę odbył się w Obszy Festyn Rodzinny. Mimo desczowej i kapryśnej pogody mieszkańcy Obszy i okolicznych miejscowości licznie przybyli by skorzystać z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Punktem kulminacyjnym programu był koncert zespołu PIERSI. Poza nimi na scenie zaprezentowały się zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Obszy oraz TEX, MASTERS i NO NAME. 
2014-06-17

W nadchodzących tygodniach na terenie gminy zostaną wyremontowane dwie drogi. Na drodze w Obszy od drogi wojewódzkiej do cmentarza parafialnego zostaną wyrównane nierówności a następnie firma wyłoniona w drodze przetargu położy nowy asfalt. Nową nawierzchnie tłuczniową otrzyma także droga w Zamchu prowadząca od drogi wojewódzkiej do cmentarza parafialnego.


2014-06-17

Wójt Gminy informuje, że w okresie wakacyjnym w szkołach podstawowych zostaną przeprowadzone dwie inwestycje przetargowe. Firma Usługi Budowlane BUD-MONT Tadeusz Bednarczyk zmieni pokrycie dachowe na szkole podstawowej w Babicach, natomiast firma Przedsiębiorstwo Budowlane CEGPOL Janusz Cegłowski wykona nową elewacje na szkole podstawowej w Zamchu.

2014-06-10

 Wójt Gminy w Obszy informuje, że w dniu 9 czerwca 2014 r. Gminny Klub Sportowy Błękitni Obsza  złożył wniosek o dofinansowanie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pod nazwą „ Turniej o Puchar Wójta Gminy Obsza”,  które realizowane będzie w okresie od 29.06.2014r. do 28.08.2014r.  na terenie gminy Obsza.

2014-06-02
Zespół śpiewaczy "Dorobozianki" z Dorboz zakwalifikowął się  na 48 Ogółnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. który odbędzie się w dniach 26-29 czerwca w Kazimierzu Dolnym.
2014-05-21

W miniony wtorek, 20 maja, w Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy odbyły się eliminacje powiatu biłgorajskiego do 48-go Festiwalu Kapel Ludowych i Śpiewaków, który co roku odbywa się w Kazimierzu Dolnym.  


2014-05-16

W Bajkowym Przedszkolu w Gminie Obsza odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Uroczystość miała miejsce w czwartek, 15 maja.2014-05-09
 Bajkowe Przedszkole w Gminie Obsza Ogłasza nabór dzieci na zajęcia w roku szkolnym 2014/2015. Zapisy dzieci przyjmowane będą  od 15 do 30 maja w siedzibie przedszkola oraz w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Obszy. 

2014-05-08

W niedzielę 4 maja w całej Polsce swoje święto obchodzili strażacy. Szczególnie uroczyście świętowano w Babicach, gdzie miejscowa jednostka OSP obchodziła jubileusz 60-lecia. Z tej okazji odznaczono zasłużonych druhów strażaków z naszej gminy, a także uroczyście przekazano OSP Babice samochód strażacki Ford Custom. 
 


2014-05-06
 

Posłanka na Ziemi Biłgorajskiej, kandydatka do Europarlamentu, Pani Genowefa Tokarska zaprasza mieszkańców Gminy Obsza na spotkanie, które odbędzie się dn. 11.05.2014r. (niedziela) o godz. 18:00
w sali GOK w Obszy.

2014-04-17
Ksiądz Proboszcz Parafii p.w. św. Józefata w Zamchu oraz społeczność (Dyrekcja, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna) Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Zamchu zapraszają na uroczystą Mszę Św. z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II która odbędzie się 27.IV.2014 r. o godz. 10.00 w kościele parafialnym.

 

                        Ksiądz Proboszcz   Dyrektor Szkoły 

2014-04-01
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju serdecznie zaprasza na  Dzień Otwarty, który odbędzie się  w  sobotę 5 kwietnia 2014 roku w Urzędzie Skarbowym w Biłgoraju w godzinach 9:00 – 13:00.
2014-03-18
Płatne staże dla osób 50+. Zapraszamy. 
2014-03-18
W niedzielę, 16 marca odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „POGODNA NUTKA” organizowany przez Biłgorajskie Centrum Kultury. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, na scenie BCK zaprezentowała się Marta Szynal zgłoszona do konkursu przez Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Obszy.
2014-03-10
„Zasmakuj w tradycji” to projekt mający na celu utrwalenie i promocję tradycyjnych produktów kulinarnych Lubelszczyzny. W ramach projektu organizowane są warsztaty kulinarne, podczas których mieszkańcy poszczególnych gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju LGD po okiem profesjonalnych kucharzy przygotowują wybrane potrawy. Projekt realizowany jest przez LGD „Ziemia Biłgorajska”, LGD Ziemi Kraśnickiej, i LGD „Kraina wokół Lublina”. Pierwsze tego typu warsztaty odbyły się 9 marca w Pensjonacie Roztocze we współpracy w Gminnym Ośrodkiem Kultury. 
2014-03-05


Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Obszy, Pensjonat Roztocze i LGD Ziemia Biłgorajska zapraszają na warsztaty kulinarne, które odbędą się w niedzielę         9 marca, o godz. 15:00 w Pensjonacie Roztocze w Obszy. 

2014-02-27

Jedna z najstarszych mieszkanek gminy Obsza Pani Katarzyna Bździuch skończyła 100 lat. Z tej okazji szacowną jubilatkę odwiedzili m.in. przedstawiciele władz samorządowych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organizacji kombatanckich. Razem z najbliższą rodziną w jej domu w Woli Obszańskiej gratulacje i życzenia składali: wójt Andrzej Placek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Tadeusz Tiara, sołtys i radny Józef Stawiński, radny Grzegorz Koman, a także kierownik biłgorajskiej placówki KRUS Piotr Służewski oraz prezes gminnego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Obszy Franciszek Syty.

2014-02-25
 Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty i Biblioteka Publiczna ogłaszają konkurs na spot reklamowy promujący naszą gminę. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum w Obszy. Prace można składać od 1 marca do 30 maja 2014r. 
2014-02-21
 Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Wójt Gminy Obsza ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie  Gminy Obsza w 2014 roku.
2014-02-21
 Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Wójt Gminy Obsza ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Gminie Obsza w 2014 roku.
2014-02-11
 W ubiegły piątek w Bajkowym Przedszkolu odbyły się Dni Otwarte. Mieszkańcy gminy mieli możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz warunkami lokalowymi punktu przedszkolnego działającego od sierpnia ubiegłego roku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2014-01-29
 Zarządzenie Nr 3/14

Wójta Gminy Obsza

z dnia 29 stycznia 2014 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Obsza w 2014 roku.

2014-01-29
   Zarządzenie Nr 2/14 
Wójta Gminy Obsza

 

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Obsza
w 2014 roku.

2014-01-27

I N F O R M A C J A

  

Wójt Gminy Obsza informuje producentów rolnych, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej należy składać
w terminie
od 3 lutego do dnia 28 lutego 2014 r.

/faktury za okres od 1 sierpnia 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r./.

WZÓR WNIOSKU
2014-01-23
 W niedzielne popołudnie, 19 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury po raz trzeci odbył się Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej dzieci i młodzieży z Gminy Obsza. 
2014-01-14
W niedzielę, 12 stycznia w kościele parafialnym, p.w. Św. Jozafata w Zamchu odbył się koncert kolęd zespołów śpiewaczych oraz orkiestry dętej z gminy Obsza. 
2014-01-07
 W minionym roku Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty 
w Obszy otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji projektu pt. „Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Obszy” w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek.  Całkowity koszt zadania wyniósł 74934,00zł z czego 52574,00zł stanowiło uzyskane dofinansowanie.
2014-01-07
 W najbliższym czasie w naszej gminie obędą się coroczne koncerty kolęd. Pierwszy będzie miał miejsce 12 stycznia w kościele p.w. Św. Jozafata w Zamchu, a drugi odbędzie się tydzień później, 19 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Obszy.
2013-12-30
  Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Wójt Gminy Obsza ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Obsza w 2014 roku:
2013-12-23

Od nowego roku mieszkańcy Gminy Obsza za śmieci będą płacić mniej, w związku z tym muszą do końca stycznia 2014 roku złożyć nowe deklaracje.


2013-12-23
 W Szkole Podstawowej na Woli Obszańskiej i w Bajkowym Przedszkolu odbyły się tradycyjne jasełka. Z racji, że przedszkole oraz szkoła podstawowa mieszczą się w tym samym budynku przedstawienia Bożonarodzeniowe zostały połączone. 
2013-12-20
 W ubiegłą sobotę w Biłgorajskim Centrum Kultury odbył się V Festiwal Kolęd i Piosenek Świątecznych Biłgoraj 2013. W Festiwalu wzięły udział uczennice Gimnazjum w Obszy i swoje występy zakończyły sukcesami.
2013-12-05
                                              Zarządzenie Nr  48/13 

Wójta Gminy Obsza 

z dnia 5 grudnia 2013 r.

  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 roku.


2013-12-05
W Gminnym Ośrodku Kultury  w Obszy, we wtorkowe popołudnie najmłodsi mieszkańcy naszej gminy zebrali się wraz z rodzicami w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Obszy, by spotkać się ze Świętym Mikołajem.
2013-12-03
1 grudnia w Państwowej Szkole Muzycznej w Tomaszowie Lubelskim zespół Śpiewaczy „Zamszanki” z Zamchu wystąpił podczas koncertu p.h. „Pieśni Spod Niebieskiej”. 
2013-11-25

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Obszy zaprasza wszystkie dzieci na coroczne przedstawienie mikołajkowe, które odbędzie się w Sali GOKu 3 grudnia o godz. 17:00.  
2013-11-22

Wójt Gminy w Obszy informuje, że w dniu 22 listopada 2013 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju złożyło wniosek o dofinansowanie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Dowóz dziecka niepełnosprawnego terenu Gminy Obsza do Miejskiego Zespołu Szkół w Biłgoraju”, które realizowane będzie w okresie od 01.12.2013 do 31.12.2013 na terenie gminy Obsza.

2013-11-22
 Koło Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Obszy wzięło udział w konkursie p.h. "Koziołek Matołek uczy języka polskiego" organizowanego w ramch programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. VI księga przygód Koziłka Matołka napisana przez na zdobyła I miejsce!
2013-11-20
 W dniach od 5 listopada 2013 r. do 19 listopada 2013 r. roku zostały przeprowadzone konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Obsza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
2013-11-19
 W piątek, 15 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się konkurs recytatorski Poetycka Jesień 2013. W tym roku młodzi recytatorzy prezentowali utwory Juliana Tuwima, gdyż rok 2013 został ogłoszony Rokiem Tuwima.  

2013-11-19
 Europeada to festiwal ludowy wywodzący się z Belgii i organizowany już do 50 lat. W 2014 roku Europeada po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Będzie to już 51 edycja festiwalu i świetna okazja dla polskich zespołów ludowych wzięcia udziału  w Europeadzie!2013-11-12
 „Dbajmy o naszą Małą Ojczyznę”. Tymi słowami wójt gminy Obsza, Andrzej Placek przemawiał do zgromadzonych podczas obchodów 95 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
2013-11-12
 W piątek, 8 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju po raz osiemnasty odbył się Festiwal Pieśni Patriotycznej i Legionowej. W tym roku wśród uczestników festiwalu zaprezentował się zespół młodzieżowy z naszej gminy w składzie: Maja Kubów, Dominika Szostak, Marta Szynal i Eryk Niewiadomski. 
2013-11-05
 Informacja

 

o przeprowadzeniu konsultacji  projektu Programu Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

2013-10-09
 


W gminie Obsza pełną parą już funkcjonuje punkt przedszkolny. Został on utworzony w projekcie "Bajkowe Przedszkole w Gminie Obsza" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, IX Rozwój i wykształcenie i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokich jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, podziałanie 9.1.1. zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 1/POKL/9.1.1/2012. 

2013-10-08
 W czwartek 10 października, w Szkole Podstawowej w Obszy odbędzie się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Początek o godz. 9:30.


2013-09-20
 W weekend 7-8 września blisko 50-osobowa grupa osób reprezentująca gminę Obsza odwiedziła Kamjanicę – gminę partnerską Obszy znajdującą się na Ukrainie w Obwodzie Zakarpackim. Spotkanie to było „odpowiedzią” na wizytę gości z Kamjanicy na dożynkach w Obszy. 
2013-09-02

Dzień 1 września kojarzy nam się zawsze z wybuchem II wojny światowej. W dniu wczorajszym, w naszej gminie odbyły się uroczystości związane z 74-tą rocznicą tego wydarzenia, a także z 70 rocznicą wysiedleń mieszkańców gminy Obsza. Wzięli w nich udział przedstawiciele Związków Kombatantów, Radni Gminy Obsza, dyrektorzy miejscowych szkół, przedstawiciele OSP, młodzież szkolna, Obszańska Orkiestra Dęta oraz mieszkańcy naszej gminy. 
2013-08-28

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. NR 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VIII/50/11 Rady Gminy Obsza z dnia
31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Obsza

 

Wójt Gminy Obsza informuje, że od dnia

 

 

1 września 2013r. do 15 września 2013 r.

 

można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

2013-08-28
 Wójt Gminy w Obszy informuje, że w dniu 27 sierpnia 2013 r. Gminny Klub Sportowy Błękitni Obsza  złożył wniosek o dofinansowanie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pod nazwą „ Przygotowanie i udział zawodników GKS Błękitni Obsza w rozgrywkach rundy jesiennej piłki nożnej sezonu 2013/2014”,  które realizowane będzie w okresie od 27.08.2013r.  do 15.11.2013r. na terenie gminy Obsza.
2013-08-28

Koniec sierpnia to tradycyjnie czas dziękczynienia za plony. W minioną niedzielę w nie tylko w naszej gminie odbyły się dożynki. W tym samym czasie odbyły się w Józefowie dożynki powiatu biłgorajskiego. Gmina Obsza reprezentowana była przez pracownice „Bajkowego Przedszkola” oraz Przewodniczącego Rady Gminy, Pana Andrzeja Padiaska.  Wraz z reprezentacjami innych gmin naszego powiatu wzięli oni udział w barwnym korowodzie oraz w uroczystej mszy świętej odprawionej na placu przed józefowskim magistratem. 
2013-08-27
 W ubiegłą niedzielę 25 sierpnia w Obszy odbyły się dożynki Gminno Parafialne, tradycyjne polskie święto dziękczynienia za zebrane plony. Krótka relacja i zdjęcia w więcej.
2013-08-18
 
2013-08-02
 W miesiącu sierpniu nastąpią zmiany w  godzinach pracy Biblioteki Publicznej w Obszy. Od 5 do 23 sierpnia Biblioteka otwarta będzie tylko we wtorki i piątki, w godz. 10:00 – 14:00. 
2013-08-01
 We wtorek, 6 sierpnia 2013r. mieszkańcy Gminy Obsza będą mogli bezpłatnie zbadać swój słuch. Badania rozpoczną się o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury. Serdeczie zapraszamy. Dokładniejsze informacje w rozwinięciu wiadomości.
2013-08-01
 23.08.2013r. na placu obok Gminnego Ośrodka Kultury  w Obszy, w godz. 9:00 - 15:00 stał będzie Mammobus, w którym panie w wieku 50-69 lat będą mogły bezpłatnie przebadać zwoje piersi. Zapraszamy!
2013-07-26
 W minioną niedzielę, 21 lipca, odbyły się XXVIII Spotkania z Kulturą. Jest to cykliczna impreza organizowana przez ośrodki kultury w Obszy i Starym Dzikowie na granicy miejscowości - Wola Obszańska i Moszczanica, gmin – Obsza i Stary Dzików, oraz województw lubelskiego i podkarpackiego. Spotkania zawsze były okazją do wymiany i prezentacji dorobku artystycznego mieszkańców sąsiednich gmin, sprzyjają integracji i są okazją do relaksu.  
2013-07-16


Zakończył się pierwszy etap naboru dzieci do powstającego "Bajkowego przedszkola" w Gminie Obsza. Poniżej przedstawiamy listę przyjętych maluchów.

2013-07-15
 Gminne Ośrodki Kultury w Obszy i Starym Dzikowie
serdecznie zapraszają na XVIII Spotkania z Kulturą
21 lipca 2013, godz 15:00
Granica województw-lubelskiego i podkarpackiego
Las - Wola Obszańska/Moszczanica
 
2013-07-09
 W ubiegłą niedzielę, 07 lipca, na boisku sportowym w Turobinie odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze z terenu powiatu biłgorajskiego. W zawodach wzięło udział 26 drużyn, w tym dwie drużyny młodzieżowe.
2013-07-08
25 czerwca w sali GOKiO w Obszy, odbyło się uroczyste zakończenie projektu "Wirtualna Izba Regionalna". Podczasuroczystości, młodzież realizująca projekt, zaprezentowała publicznie efekty swojej pracy. Grupa pracująca pod opieką Pana Jarosława Jaworowskiego, która pracowała nad zaprojektowaniem i opublikowaniem witryny internetowej "WIR", przedstawiła założenia i cele projektu, harmonogram, poszczególne etapy pracy oraz szczegółowo omówiła rezultat, którym jest witryna internetowa dostępna pod adresem  www.wirtualnaizba.obsza.com.pl
2013-07-03
 Wszystkich sympatyków piłki noznej i zdrowej, sportowej rywalizacji zparszamy na turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Obsza. 
2013-07-02
 Pani Leokadia Mucha z Zamchu to tegoroczna reprezentantka naszej gminy na 47. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Ludowych i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym, który odbył się w miniony weekend. O jej „drodze” na scenę w Kazimierzu pisaliśmy już wcześniej przy okazji eliminacji powiatowych i wojewódzkich. W finałowym przeglądzie Pani Leokadia wyśpiewała sobie wysokie II miejsce. 
2013-07-02
 W niedzielę, 30 czerwca na rynku w Józefowie można było usłyszeć piosenki o tematyce turystycznej. Odbył się tam festiwal, na którym zaprezentowali się m. in. młodzi wykonawcy z naszej gminy, uczęszczający na zajęcia ogniska muzycznego prowadzone przez p. Tadeusza Kubów w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Obszy.
2013-06-28
  W związku z powstawaniem w Gminie Obsza "Bajkowego Przedszkola" ogłoszono dwa przetargi. Pierwszy obejmuje dostawę pomocy edukacyjnych oraz części umeblowania, a drugi dotyczy usług edukacyjnych i merytorycznych związanych z działalnością dydaktyczną przedszkola oraz z prowadzeniem projektu. Ogłoszenia i potrzebne dokumenty można pobrać w załącznikach poniżej.


2013-06-13
 9 czerwca, w Józefowie odbył się XI Mały Festiwal Piosenki Dziecięcej o "Józefowskiego Słowika". Laureatem konkursu zostało ognisko muzyczne, działające przy GOKiO w Obszy, prowadzone przez p. Tadeusza Kubów. Serdecznie Gratulujemy!!!
2013-06-07
 „Radość Czytania” to konkurs czytelniczy organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju. 4 czerwca odbyła się już XII edycja konkursu, w której uczestniczyli laureaci eliminacji przeprowadzonych przez Gminne Biblioteki Publiczne z naszego powiatu. Naszą gminę reprezentowała Oliwia Grzyb, uczennica VI klasy S.P. w Obszy.
2013-06-04
 W ubiegłą niedzielę 02.06.2013r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbyły się wojewódzkie eliminacje do 47. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Reprezentantka naszej gminy, Pani Leokadia Mucha z Zamchu zdobyła uznanie jury i została zakwalifikowana do finałowej edycji konkursu, który odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w dniach 29-30-31 czerwca br.  Serdecznie gratulujemy!
2013-06-04
 

„Bajkowe Przedszkole w Gminie Obsza” to nazwa projektu, na który Urząd Gminy Obsza uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedszkole dla 30 maluchów mieściło się będzie w budynku szkoły podstawowej na Woli Obszańskiej.
2013-06-04
 Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Wójt Gminy Obsza ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Gminie Obsza w 2013 roku:
2013-06-04
 W miniony piątek, 31 maja, najmłodsi czytelnicy mogli świętować Dzień Dziecka z Panem Kleksem i Pippi, którzy „odwiedzili” Bibliotekę Publiczną w Obszy. Uczestnicy święta wzięli udział w zmaganiach sportowych na Orliku, a przy wspólnym ognisku mogli się wykazać swoimi wiadomościami odpowiadając na pytania w turnieju wiedzy. 
2013-05-31
 W Gminie Obsza powstały nowe, funkcjonalne place zabaw. Zostały one usytuowane przy budynkach szkół podstawowych w Olchowcu i Woli Obszańskiej. Miejsca te są ogólnodostępne i wyposażone w najwyższej jakości elementy placów zabaw takie jak zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele, czy bujaki. 
2013-05-27

 

26 kwietnia, odbyła się wycieczka dla dzieci z klas drugich Gimnazjum w Obszy, biorących udział w projekcie "Wirtualna Izba Regionalna". Celem jednodniowej wycieczki, było zwiedzenie Muzeum Wsi Lubelskiej, mieszczącego się w Lublinie. Cała impreza zostałasfinalizowana ze środków z dotacji, pozyskanej z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, w ramach wyżej wspomnianego  projektu "WIR".

 

2013-05-21
 W poniedziałek, 20 maja w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Obszy odbyły się Eliminacje Powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków. Festiwal, ma na celu „ocalić od zapomnienia” tradycję autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego, a także ma popularyzować te tradycje w społeczeństwie. Poszczególne eliminacje mają wyłonić najlepszych uczestników, którzy wystąpią w Kazimierzu Dolnym na 47. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. 
2013-05-20
  Ostatnio wspominaliśmy o sukcesach uczniów szkół z naszej gminy na szkolnych konkursach piosenki w Józefowie i Biłgoraju. W krótkim czasie po nich przyszedł kolejny. W miniony piątek, 17 maja w Biłgoraju odbył się XXXIII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, w którym udział wzięła uczennica I klasy gimnazjum, Marta Szynal, zgłoszona i przygotowana do konkursu przez Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Obszy.
2013-05-19
  Uczennice klas I i II Gimnazjum w Obszy, Karolina Grzyb, Marta Szynal i Izabela Pelowska reprezentowały swoją szkołę na XI Powiatowym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej „Das Festival of The Songs”. Konkurs odbył się w czwartek, 16 maja w Biłgorajskim Centrum Kultury.
2013-05-13

W czwartek, 9 maja w Józefowie odbył się Pierwszy Festiwal  Piosenki Angielskiej „LET`S SING”, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. W festiwalu zaprezentowały się dwie szkoły z naszej gminy - Szkoła Podstawowa  im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Babicach oraz Gimnazjum w Obszy, zajmując wysokie miejsca w swoich kategoriach. 

2013-05-10
 
 Zarządzenie Nr 17/13 

Wójta Gminy Obsza

z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Obsza
w 2013 roku.

2013-05-07
 W Fotogalerii zamieszczono nowe albumy. Można w nich obejrzeć zdjęcia
z uroczystości:  150 rocznicy bitwy pod Kobylanką oraz z obchodów Dnia Strażaka. Znajduje się tam też krótka fotorelacja z zajęć sportowych prowadzonych na Orliku w Obszy. Zapraszamy do Fotogalerii.
2013-04-30
 
 
Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamchu 
zaprasza na Uroczystość DNIA STRAŻAKA
połączoną z 222 Rocznicą Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

2013-04-25
 W środę, 24, kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury
i Oświaty w Obszy odbyło się spotkanie dzieci z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Obszy z policjantami – Dorotą Jargiełło i Markiem Popowiczem. Organizatorem spotkana była Gminna Biblioteka Publiczna w Obszy,
w ramach projektu Spotkania z Ciekawymi Ludźmi.  
2013-04-17

Serdecznie zapraszamy kapele ludowe i śpiewaków na Eleiminacje do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Eliminacje powiatu biłgorajskiego odbędą sie w 20 maja w Obszy o godz 13:00.2013-04-15
 Informujemy, że w dniu 28 marca 2013 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Pełna dokumentacja konkursowa oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej projektu: www.csr.parp.gov.pl w zakładce „Konkurs dla MŚP”. 

2013-03-27
 W niedzielę, 24 marca, w salce katechetycznej przy domu parafialnym w Obszy można było obejrzeć ozdoby wielkanocne wykonane przez mieszkańców naszej gminy. Swoje prace przedstawiły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych w Obszy, Olchowcu i Woli Obszańskiej, młodzież z Gimnazjum w Obszy oraz dzieci biorace udział  w zajęciach świetlicowych prowadzonych w GOKiO.
2013-03-20
18 marca, odbyło się spotkanie młodzieży z grupy projektowej "Wirtualna Izba Regionalna" z Panią Bożeną Bednarczuk, członkiem Stowarzyszenia Ochrony Wiejskich Tradycji Ludowych "Zamech". 
2013-03-04
Koordynator projektu informuje, że w tym tygodniu, na terenie naszej gminy, młodzież z grup projektowych rozpoczęła dystrybucję plakatów i ulotek promujących akcję gromadzenia eksponatów. Prosimy dorosłych (w sklepach, szkołach, kościołach, urzędach) do których zwróci się młodzież,
o umożliwienie rozmieszczenia plakatów i ulotek oraz
o wszelaką pomoc.

2013-02-26
 Podczas tegorcznych ferii zimowych w Bibliotece Publicznej
w Obszy wzorem lat ubiegłych odbywały się spotkania, podczas których dzieci i młodzież z naszej gminy mogła miło
i aktywnie spędzić czas. 
2013-02-14
 Urząd   Stanu   Cywilnego  w  Obszy   informuje, że  w  dniu  09 lutego 2013 r.  odbyły  się  uroczystości  50 – lecia  pożycia  małżeńskiego  niżej  wymienionych   par  małżeńskich  z  terenu  gminy  Obsza :
2013-02-12
 Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Wójt Gminy Obsza ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Obsza w 2013 roku:
2013-02-07
 Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Wójt Gminy Obsza ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Gminie Obsza w 2012 roku.
2013-02-07
 W niedzielę, 03 lutego, w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie odbył się Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych "Watki Folkloru Ludowego". Gmina Obsza miała swoich reprezentantów w osobach Pań z KGW w Zamchu, które zaprezntowały przedstawienie pt. "Pieczenie korowaja weselnego".
2013-02-02
 Wójt Gminy Obsza informuje producentów rolnych, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2013 r.
Faktury za okres od 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2013 r.
2013-01-31
 Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Wójt Gminy Obsza ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Obsza w 2013 roku:
2013-01-31
 Bibliteka Publiczna w Obszy zaprasza na "Ferie Zimowe w Bibliotece 2013" Spotkania odbędą się 4-krotnie, w każdy wtorek i czwartek ferii.
2013-01-25
 Posłanka Ziemi Biłgorajskiej serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Obsza na spotkanie, które odbędzie się 02.02.2013 r. (sobota) o godz. 16:00 w sali GOK w Obszy.

2013-01-24
 Urząd Gminy Obsza informuje, że uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej i alkoholizmowi. 
2013-01-21
 W niedzielę, 20 stycznia w kościele parafialnym w Obszy oraz w Wiejskim Domu Kultury w Woli Obszańskiej odbył się coroczny koncert kolęd, w którym zaprezentowały się Panie z zespołów śpiewaczych działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich z naszej gminy. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. 


2013-01-18
                                              Zarządzenie Nr 3 /13 

Wójta Gminy Obsza

z dnia 18 stycznia 2013 r.

  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Obsza w 2013 roku.

2013-01-15

 

Zarządzenie Nr 2/13

Wójta Gminy Obsza

z dnia 15 stycznia 2013 r.

 

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Obsza
w 2013 roku.


2013-01-14
 W niedzielę 13 stycznia w Sali Gminnego Ośrodka Kultury
i Oświaty w Obszy odbył się Przegląd Twórczości Bonarodzeniowej.

2013-01-11
 W dniu wczorajszym, 10 stycznia nastąpiło otwarcie projektu "Wirtualna Izba Regionalna", realizowanego w ramach programu "Równać Szanse2012".
2013-01-09
                                            Zarządzenie Nr  1/13

Wójta Gminy Obsza

z dnia 8 stycznia 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013 roku.

Ostatnio dodane fotografie


Kontakt

Urząd Gminy w Obszy

Obsza 36

23-413 Obsza

tel.: (0-84) 689-10-02

(0-84) 689-10-17

(0-84) 689-10-45

fax: (0-84) 627-34-09

 

e-mail: sekretariat@obsza.pl